Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Contractació -> Percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic  -> Avís legal

Avís legal de la seu electrònica

Condicions d'accés i ús de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vila-real. Avís legal:

Versió de maig de 2018

Qualsevol accés a aquesta seu electrònica i l'ús de la informació que conté aquesta implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús següents:

1. Utilització de la informació continguda en la seu electrònica

Aquesta és la seu electrònica de l'Ajuntament de Vila-real, facilitada a través del domini d'Internet seuelectronica.vila-real.es, que constitueix el punt d'accés electrònic general a través del qual els ciutadans poden, en les seues relacions amb l'Ajuntament, accedir a la informació i als serveis disponibles i realitzar consultes i tràmits per mitjans electrònics.
Tant el ciutadà com l'Ajuntament accepten que l'intercanvi d'informació i ordres a través d'aquest servei té la mateixa validesa que el lliurament d'impresos i documents firmats de pròpia mà.

L'objectiu és oferir a l'usuari, de forma fàcil i integrada, l'accés a una sèrie de recursos i de serveis dirigits a resoldre necessitats específiques dels ciutadans o l'accés a la informació i serveis de l'Ajuntament.

L'accés a la seu electrònica i als seus serveis, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de responsabilitat exclusiva de l'usuari. Només està autoritzat l'ús personal o privat i no comercial. No s'autoritza la modificació de la seu electrònica o dels seus continguts.

L'ús de la seu electrònica té caràcter gratuït per part de l'Ajuntament, sense detriment de les taxes o altres drets que es deriven dels tràmits o d'altres que es realitzen. Aniran a càrrec del ciutadà els elements necessaris per a fer possible per la seua banda la comunicació amb l'Ajuntament i també el cost que comporte el manteniment i la utilització de la seua connexió.

En la seu electrònica hi ha informació, l'accés a la qual és lliure i no cal identificar-se. Per a accedir a tràmits i consultes de dades personals és necessari identificar-se mitjançant el certificat o firma electrònica de la persona interessada. En la seu s'indiquen els certificats admesos.

Podran accedir a l'operativa del servei de tramitació i consulta de dades privades tots els ciutadans i ciutadanes, així com, si escau, les persones jurídiques que reunesquen els requisits següents:

 • Ser majors d'edat (en persones físiques) 
 • Disposar de plena capacitat jurídica per a actuar
 • Haver acceptat aquesta normativa d'utilització del servei, per si mateixos o a través del seu representant o apoderat degudament autoritzat a aquests efectes

Aquells usuaris que estiguen donats d'alta i no hagen accedit als serveis de tramitació i consulta de dades privades durant el termini de tres anys, podran ser donats de baixa. Per a tornar a accedir-hi, hauran de sol·licitar novament l'alta i renovar les seues dades identificatives i les adreces.

El ciutadà o usuari es compromet a:

 • Acreditar les dades que li siguen sol·licitades en la utilització del servei i confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan ho requeresca l'Ajuntament per mesures de protecció, en defensa de la confidencialitat i de la seguretat del sistema, o per imperatiu legal
 • Comunicar a l'Ajuntament, a través de qualsevol mitjà ajustat a dret, els canvis que es produesquen en les dades que va facilitar en donar-se d'alta, com ara l'adreça postal o electrònica, els telèfons o altres mitjans de comunicació
 • Comunicar a l'Ajuntament qualsevol circumstància que puga afectar el bon funcionament del servei
 • Respondre personalment, o a través dels seus apoderats o representants si escau, dels danys i perjudicis que haja pogut ocasionar el mal ús de la seua connexió o per incompliment de les obligacions incloses en aquestes normes

L'Ajuntament no es responsabilitzarà de les omissions, errors, pèrdues d'informació, vulneració de la confidencialitat, accés indegut a la informació o a les dades personals o altres danys causats per qualsevol causa no imputable a l'Ajuntament, o ocasionats per deficiències de funcionament o errors de seguretat en les xarxes de comunicacions no controlades per ell; i en general, els originats per causes de força major o per l'ús indegut del certificat electrònic del ciutadà o de la seua clau per tercers no autoritzats.

L'Ajuntament es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la seu electrònica.

2. Qualitat de la informació i continguts

L'Ajuntament de Vila-real realitzarà els esforços precisos per a evitar errors i, si s'escau, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor. L'Ajuntament podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en la seu electrònica o en la configuració o presentació, excepte en els casos en què per disposició legal haja de mantenir-se la informació i pel temps necessari. Així mateix, l'Ajuntament de Vila-real cancel·larà d'ofici les dades de caràcter personal que hagen deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual hagueren sigut publicades en la seu electrònica i una vegada transcorreguts els terminis legals.

Els llistats que es puguen publicar en aquesta seu electrònica i que continguen dades de caràcter personal s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Aquests llistats no constitueixen font d'accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels afectats.

La seu electrònica i els seus serveis podran incorporar progressivament noves prestacions que amplien l'operativa entre la ciutadania i l'Ajuntament. L'Ajuntament es reserva el dret a modificar, amb l'avís previ i difusió, aquestes normes, els procediments i mètodes d'acreditació dels usuaris, així com els mecanismes de seguretat del sistema d'acord amb les seues necessitats i l'evolució de la tecnologia.

3. Disponibilitat de la informació

L'Ajuntament de Vila-real no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions d'Internet i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat d'accés al vostre servidor web i a la seu electrònica.

Quan concórreguen raons justificades de manteniment tècnic o operatiu dels sistemes, aplicacions, canals o altres mitjans electrònics de l'Ajuntament, podrà suspendre's temporalment l'accés a la seu electrònica. En aquests casos s'informarà en la seu, i amb l'antelació que resulte possible en cada cas, sobre la suspensió temporal del servei i la previsió de duració d'aquesta. Igualment, en els casos d'interrupció no planificada, per exemple per errors o avaries dels sistemes, es disposaran les mesures perquè l'usuari estiga informat d'aquesta circumstància sempre que siga possible. En tot cas, l'Ajuntament realitzarà tots els esforços possibles perquè el temps de suspensió de l'accés al vostre servidor web i a la seu siga el mínim possible.

L'Ajuntament de Vila-real no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l'usuari que es derive de l'accés a aquesta seu electrònica o de l'ús d'informació, serveis o aplicacions en ella continguts, sense detriment del que estipulen les lleis vigents.

4. Política de privacitat

La privacitat d'aquesta seu electrònica es basa en:

 • Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-vos els serveis de la seu electrònica.
 • Automàticament s'obtindrà exclusivament informació tècnica, i serà la mínima imprescindible per a donar-vos un bon servei. En visitar aquesta seu electrònica, el vostre navegador pot emmagatzemar informació tècnica en l'ordinador: l'ús de galetes (cookies) no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el vostre ordinador, només estan destinades a ajudar-vos a estalviar temps quan torneu a visitar-nos, a seleccionar el full d'estil més adequat i que la visualització de la seu electrònica siga correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del vostre navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents). També podreu ajudar-nos en la millora del disseny de la nostra seu electrònica i l'obtenció d'estadístiques (per exemple, conéixer el nombre de 'visitants únics' que té la nostra seu).
 • Veure la nostra Política general de protecció de dades personals.

5. Política general de protecció de dades personals de l'Ajuntament de Vila-real

A l'Ajuntament de Vila-real ens preocupem per la privacitat de les persones físiques i hem implantat en els nostres sistemes les mesures de seguretat per a assegurar-la segons els criteris del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 (podeu consultar-lo en https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf).

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu es tractaran d'acord amb el que estableix el Reglamento (UE) 2016/679, la legislació que el desenvolupe o complemente i altra normativa que siga d'aplicació. Les dades personals que s'obtinguen seran les mínimes necessàries i es tractaran sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Vila-real per a fins municipals exclusivament i els específics de la vostra sol·licitud, sempre segons la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la legislació sectorial que poguera correspondre. Per a cada ocasió, informarem de la base legal i de licitud del tractament que corresponga; en qualsevol cas, sempre intentarem obtenir el vostre consentiment informat, específic i inequívoc.

Aquestes dades es mantindran mentre siguen necessàries o, si escau, la persona interessada exercisca el seu dret de supressió; posteriorment es podran conservar amb la finalitat d'arxiu en interés públic, històric o estadístic, de conformitat amb l'article 89, apartat 1 del Reglament esmentat i segons el que es preveu la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. Les dades no se cediran a cap tercer, excepte si comptem amb el seu consentiment previ o per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen les destinatàries del tractament.

Segons l'article 66.5 de la Llei 39/2015, els sistemes normalitzats de sol·licitud podran incloure comprovacions automàtiques de la informació aportada respecte a dades emmagatzemades en sistemes propis o que pertanyen a altres administracions.

Per a exercir els drets que us confereix el Reglament esmentat, com els d'accés, rectificació, supressió i oposició i, si escau, els de limitació i portabilitat, us heu d'adreçar per escrit indicant el vostre DNI o equivalent (la vostra identificació serà comprovada electrònicament si no manifesteu la vostra oposició) a l'Ajuntament de Vila-real, plaça Major, s/n - 12540 Vila-real, o per correu electrònic al nostre delegat de Protecció de Dades en dpd@vila-real.es, o bé amb signatura electrònica en https://seuelectronica.vila-real.es. Depenent del tipus de dret que ens sol·liciteu, us podrem requerir que aporteu la documentació addicional que fora precisa.

El dret de reclamació, el podeu exercir davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es o en la seua seu electrònica https://sedeagpd.gob.es).

En el cas que empleneu una declaració responsable, la persona signatària ho farà sota la seua responsabilitat i garantirà que les dades introduïdes en el formulari són certes, que compleix els requisits establits en la normativa vigent per a obtenir el reconeixement del dret o facultat que sol·licite o per al seu exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a la disposició de l'Ajuntament quan li siga requerida i que es compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de temps inherent a aquest reconeixement o exercici.

En el supòsit que la persona interessada ens facilite, en un formulari o en els seus documents adjunts, dades de caràcter personal i circumstàncies de terceres persones, en compliment del que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la persona signant haurà de garantir que, prèviament, ha obtingut de forma específica i inequívoca el consentiment informat d'aquestes persones per a proporcionar les seues dades a l'Ajuntament de Vila-real i que aquestes han sigut informades de tots els termes i condicions establits en aquest apartat.

En cas que la persona interessada siga un menor de 14 anys, s'haurà d'aportar la identificació i el consentiment de la persona titular de la pàtria potestat o tutela (pare, mare o tutor).

6. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta seu electrònica, el seu disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, àudio i altres materials, són propietat de l'Ajuntament de Vila-real o de tercers que hagen autoritzat l'ús de continguts a l'Ajuntament, llevat que s'indique expressament la lliure disponibilitat.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'Ajuntament de Vila-real o d'aquell que en siga titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta seu electrònica, així com els perjudicis que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Ajuntament de Vila-real poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que de l'exercici es deriven.

7. Establiments d'hiperenllaços

7.1. Hiperenllaços d'aquesta seu electrònica a altres pàgines web: en aquesta seu electrònica s'han inclòs enllaços a pàgines d'Internet de tercers (links), que s'han considerat d'interés per als usuaris. No obstant això, l'Ajuntament de Vila-real no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts de les pàgines de tercers als quals es faça referència en la seu electrònica.

7.2. Hiperenllaços des d'altres pàgines d'Internet a la seu electrònica: els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la seu electrònica de l'Ajuntament de Vila-real hauran de tenir en compte el següent:

 • L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'Ajuntament de Vila-real i el propietari de la pàgina web en què s'establesca, ni l'acceptació i aprovació per part de l'Ajuntament de Vila-real dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l'Ajuntament de Vila-real ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de totes maneres els serveis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s'estableix l'hiperenllaç.
 • L'Ajuntament de Vila-real no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
 • La pàgina web en què s'establesca l'hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyen a l'Ajuntament de Vila-real, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.
 • La pàgina web en què s'establesca l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

8. Dret aplicable

Aquestes condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és aplicable. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de l'accés o la utilització dels serveis oferits o dels continguts de la seu electrònica, les parts, amb l'acceptació d'aquestes condicions, se sotmetran als tribunals i jutjats que corresponguen segons la legislació.