Skip to main content

Inici -> La meua carpeta -> Notificacions

Notificacions electròniques

Accés a la meua bústia de notificacions

Què és?

L'article  41.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix el caràcter preferent de les notificacions per mitjans electrònics. En tot cas, es realitzaran d'aquesta manera quan la persona interessada resulte obligada a rebre-les per aquesta via.

Per tant, per a aquells interessats que no estan obligats, la notificació electrònica té caràcter voluntari. Les persones podran decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Ajuntament de Vila-real que les notificacions successives es practiquen o deixen de practicar-se per mitjans electrònics.

D'acord amb l'article 43.1 de la mateixa norma, la notificació electrònica ha de ser practicada mitjançant compareixença en la seu electrònica, tant per a l'accés a les notificacions electròniques derivades d'aquells procediments als quals voluntàriament haja decidit subscriure's com per a aquells en els quals la notificació electrònica siga obligatòria.

En el cas dels usuaris obligats per l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest serà el mitjà de notificació emprat, a causa de l'obligació de relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques.

Aquest servei compleix les màximes garanties de confidencialitat, autenticitat i privadesa amb la finalitat d'assegurar la identitat dels participants i la seguretat de les comunicacions.

Què necessite?

  1. Disposar d'un DNI electrònic o un altre certificat digital reconegut.  A més, es pot realitzar una comprovació dels requisits tècnics necessaris per a realitzar aquesta gestió.
  2. Subscriure's al servei.

Com done el meu consentiment per a la subscripció o baixa de notificació electrònica?

Accedint al servei  Consentiment per a la subscripció o baixa de notificacions electròniques

Com funciona?

Cada vegada que es pose a disposició una notificació electrònica, l'Ajuntament enviarà un correu electrònic informatiu a l'adreça de correu electrònic que vau indicar. Tingueu en compte que aquest correu electrònic només té efectes informatius.

Accediu assíduament a la vostra bústia de notificacions electròniques per a verificar si ja s'ha posat a disposició una nova notificació. No deixeu transcórrer un temps superior als 10 dies naturals, termini que la normativa reguladora estableix perquè accediu a la notificació. En cas contrari, transcorregut el termini, l'Ajuntament entendrà que heu rebutjat la notificació i donarà per notificat l'acte amb caràcter general, tret que d'ofici o a instància es comprove la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

En la bústia podreu acceptar i rebutjar les noves notificacions. En aquest moment la persona (física o jurídica) es donarà per notificada i podrà consultar les ja acceptades o rebutjades.

L'acceptació o rebuig de la notificació suposarà l'emissió del corresponent justificant de recepció que haureu de signar electrònicament.

Accés a la meua bústia de notificacions