Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Obres de peatonalització del carrer Pare Molina.

Descripció de l'expedient: Obres de peatonalització del carrer Pare Molina.

Número de l'expedient: 000022/2011-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data d'adjudicació: 26 d'octubre de 2011

Adjudicatari: DEFICO S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 3 de novembre de 2011

data de publicació en la web: 7 de novembre de 2011

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat