Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Obres d'urbanització carrer Constitució

Descripció de l'expedient: Obres de urbanització del carrer Constitució.

Número de l'expedient: 000041/2011-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació BOP: 26 de novembre de 2011

Data límit de presentació de les proposicions: 9 de desembre de 2011

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 16 de desembre de 2011, a les 12 hores

DATA D'OBERTURA SOBRE 3: 23 de febrer de 2012, a les 9 hores

Data d'adjudicació: 29 de març de 2012

Adjudicatari: BECSA S.A.U.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 18 d'abril de 2012

data de publicació en la web: 23 de novembre de 2011

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat