Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Lloguer del local bar restaurant anomenat "El Termet" (Termet Ermitori de la Verge de Gracia)

Descripció de l'expedient: Lloguer del local bar restaurant anomenat "El Termet" (Termet Ermitori de la Verge de Gracia).

Número de l'expedient: 000022/2012-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació en el BOP: 31 de juliol de 2012

Data límit de presentació de les proposicions: 20 d'agost de 2012, a les 13 hores.

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 30 d'agost de 2012, a les 12 hores.

Data d'obertura de les proposicions econòmiques: 28 de setembre de 2012, a les 9hores.

Data d'adjudicació : 26 d'octubre de 2012

Adjudicatari: ANDRES DOMINGUEZ HUELAMO

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 8 de novembre de 2012

data de publicació en la web: 14 de juny de 2012

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat