Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Manteniment i control de funcionament a què hagen de sotmetre's tots els aparells extintores

Descripció de l'expedient: Manteniment i control de funcionament a què hagen de sotmetre's tots els aparells extintores portàtils i altres instal·lacions i mitjans existentes per a combatre conats d'incendi en els col·legis, edificis, dependències i vehicles desl quals és titualr l'Ajuntament.

Número de l'expedient: 000014/2012-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació en el BOP: 19 de juny de 2012

Data límit de presentació de les proposicions: 4 de juliol de 2012, a les 13 hores.

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 11 de juliol de 2012, a les 12 hores.

DATA D'OBERTURA PROPOSICIONS ECONÒMIQUES (SOBRE 3): 27 DE JULIOL DE 2012, A LES 12 HORES.

Data d'adjudicació : 9 d'agost de 2012

Adjudicatari: EXTINTORES CANO LOPERA S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 29 d'agost de 2012

data de publicació en la web: 20 de juny de 2012

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat