Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Projecte bàsic i de execució de 72 nínxols en el Cementeri Municipal.

Descripció de l'expedient: Projecte bàsic i de execució de 72 nínxols en el Cementeri Municipal

Número de l'expedient: 000031/2012-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació en el BOP: 15 de novembre de 2012

Data límit de presentació de les proposicions: Per Resolució 5.580 de 16-11-2012 s'ha acordat SUSPENDRE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES a conseqüència d'un error detectat en el projecte d'obres i s'obrirà un nou termini de tretze dies naturals a partir de la publicació de l'anunci de correcció d'error en el Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació en el BOP comunicació error: 27 de novembre de 2012

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ PROPOSCIONS: 10 de desembre de 2012, a les 13 hores

Data d'obertura de les ofertes: 18 de desembre de 2012, a les 12 hores.

SUSPENSIÓ TRAMITACIÓ: Resolució 234 de 15 de gener de 2013

Data d'adjudicació: 25 d'abril de 2013

Adjudicatari: INGENIERIA Y SOLUCIONES SUGEPSA SA

Termini per a la formalització: no més tard dels huit dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 15 de maig de 2013

data de publicació en la web: 15 de novembre de 2012

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat