Skip to main content

Inici -> Sobre la seu -> Normativa de la seu electrònica

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23399

data de publicació en la web: 7 de desembre de 2012