Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei de neteja de les instal·lacions esportives municipals

Descripció de l'expedient: Servei de neteja de les instal·lacions esportives municipals

Número de l'expedient:000038/2012-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 14 de febrer de 2013

Data de publicació en el BOE: 25 de febrer de 2013

Data de publicació en el DOUE: 7 de febrer de 2013

Data límit de presentació de les proposicions: 3 d'abril de 2013, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 19 d'abril de 2013, a les 12 hores

Data obertura SOBRE 3: 6 de juny de 2013, a les 9:30 hores

Data d'adjudicació: 28 de juny de 2013

Adjudicatari: UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS S.A.

Termini per a la formalització: no abans que transcórreguen quinze dies hàbils següents des que es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 1 d'agost de 2013

data de publicació en la web: 4 de febrer de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat