Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei de neteja d'edificis, immobles i dependencies municipals

Descripció de l'expedient: Servei de neteja d'edificis, immobles i dependencies municipals

Número de l'expedient: 000001/2013-CNT

Òrgan de contractació: Plenari

Data de publicació BOP: 2 de maig de 2013

Data de publicació en el BOE: 21 de maig de 2013

Data de publicació en el DOUE: 25 d'abril de 2013

Data límit de presentació de les proposicions: 20 de juny de 2013 fins les 13 hores

De conformitat amb l'acord del TACRC, se SUSPÈN el procediment, aquesta suspensió no afecta al termini concedit per a la presentació d'ofertes.

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 7 D'AGOST DE 2013, a les 12 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 13 de setembre de 2013, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 21 d'octubre de 2013

Adjudicatari:

                      Lot I: VARESER 96 SL
                      Lot II: EULEN S.A.
                      Lot III: PROMOCIONES CASTEL PIQUER S.L.
                      Lot IV: VARESER 96 S.L.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 20 de novembre de 2013

data de publicació en la web: 25 d'abril de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat