Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis necessaris per al manteniment preventiu i correctiu i entreteniment de totes les instal·lacions semafòriques de la ciutat

Descripció de l'expedient: Serveis necessaris per al manteniment preventiu i correctiu i entreteniment de totes les instal·lacions semafòriques de la ciutat.

Número de l'expedient: 000006/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 16 de maig de 2013

Data límit de presentació de les proposicions: 31 de maig de 2013, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 11 de juny de 2013, a les 12 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 25 de juny de 2013, a las 12 hores

Data d'adjudicació: 18 de juliol de 2013

Adjudicatari: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació

Data de formalització: 12 de agosto de 2013

data de publicació en la web: 16 de maig de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat