Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis del centre de dia de menors d'inserció sociolaboral "Espardenyers"

Descripció de l'expedient: Serveis del centre de dia de menors d'inserció sociolaboral "Espardenyers"

Número de l'expedient: 000007/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 28 de maig de 2013

Data límit de presentació de les proposicions: 12 de juny de 2013, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 21 de juny de 2013, a les 12 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 7 d'agost de 2013, a les 12:15 hores

Data d'adjudicació: 28 d'agost de 2013

Adjudicatari: TOT SOCIAL COOP. V.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 2 de septiembre de 2013

data de publicació en la web: 29 de maig de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat