Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament de vehicles amb destinació a la Policia Local en modalitat de lloguer amb opció de compra

Descripció de l'expedient: Subministrament de vehicles amb destinació a la Policia Local en modalitat de lloguer amb opció de compra

Número de l'expedient:000028/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 8 d'agost de 2013

Data límit de presentació de les proposicions: 28 d' agost de 2013, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 10 de setembre de 2013, a les 10 hores

Fecha d'obertura SOBRE 3: 13 de setembre de 2013, a les 11:45 hores

Data d'adjudicació: 23 de setembre de 2013

Adjudicatari: ANDACAR 2000 SL

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 3 d'octubre de 2013

data de publicació en la web: 8 d'agost de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat