Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de taller de formació prelaboral

Descripció de l'expedient: Serveis de taller de formació prelaboral

Número de l'expedient: 000030/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 17 d'agost de 2013

Data límit de presentació de les proposicions: 2 de setembre de 2013 fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 20 de setembre de 2013 a les 12 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 24 de setembre de 2013 a les 11:45 hores

Data d'adjudicació: 8 d'octubre de 2013

Adjudicatari: FUNDACIÓ TOTS UNITS

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació

Data de formalització: 21 d'octubre de 2013

data de publicació en la web: 19 d'agost de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat