Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament de vehicles amb destinació als serveis públics municipals en la modalitat de lloguer amb opció de compra

Descripció de l'expedient: subministrament de vehicles amb destinació als serveis públics municipals en la modalitat de lloguer amb opció de compra

Número de l'expedient: 000056/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 23 de gener de 2014

Data de publicació en el BOE: 5 de febrer de 2014

Data de publicació en el DOUE: 9 de gener de 2014

Data límit de presentació de les proposicions: 26 de febrer de 2014 fins les 13 hores

(Per error en l'anunci publicat en el DOUE apareix com a data limit de presentació de proposicions el dia 25 de febrer de 2014, sent la data correcta el 26 DE FEBRER DE 2014)

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 6 de març de 2014, a les 12 hores

MODIFICACIÓ DATA D'OBERTURA PROPOSICIONS TÈCNIQUES: 7 de març de 2014, a les 12 hores

Data d'obertura de les proposicions econòmiques: 25 de març de 2014, a les 11:15 hores

Data d'adjudicació: 7 de maig de 2014

Adjudicatari: ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 2 de juny de 2014

data de publicació en la web: 9 de gener de 2014

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat