Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament d'energia elèctrica

Descripció de l'expedient: subministrament d'energia elèctrica

Número de l'expedient: 000083/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 23 de gener de 2014

Data de publicació en el BOE: 5 de febrer de 2014

Data de publicació en el DOUE: 9 de gener de 2014

Data límit de presentació de les proposicions: 26 de febrer de 2014 fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 6 de març de 2014, a les 12,30 hores

MODIFICACIÓ DATA D'OBERTURA PROPOSICIONS TÈCNIQUES: 7 de març de 2014, a les 12,30 hores

Data d'adjudicació: 9 d'abril de 2014

Adjudicatari: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 14 de maig de 2014

Respostes a preguntes formulades (veure arxius adjunts): actualitzat 24-02-2014

data de publicació en la web: 10 de gener de 2014

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat