Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Lloguer d'espai (dos carrers) a la piscina coberta del centre d'activitats aquàtiques Aquaesport

Descripció de l'expedient: Lloguer d'espai (dos carrers) a la piscina coberta del centre d'activitats aquàtiques Aquaesport

Número de l'expedient: 000032/2014-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 3 de juliol de 2014

Adjudicatari: CENTRO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS AQUAESPORT S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 28 de juliol de 2014

data de publicació en la web: 29 de juliol de 2014

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat