Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament, en règim de lloguer, de dos vehicles amb destinació per a la Policia Local

Descripció de l'expedient: Subministrament, en règim de lloguer, de dos vehicles amb destinació per a la Policia Local

Número de l'expedient: 000104/2014-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 20 de desembre de 2014

Data límit de presentació de les proposicions: 5 de gener de 2015 fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 15 de gener de 2015, a les 12:30 hores

Data d'obertura de les proposicions econòmiques: 29 de gener de 2015, a les 12:15 hores

Data d'adjudicació: 16 de març de 2015

Adjudicatari: AUTOS IGLESIAS S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació

Data de formalització: 13 d'abril de 2015

data de publicació en la web: 23 de desembre de 2014

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat