Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament de vestuari per al personal del cos de la policia local

Descripció de l'expedient: Subministrament de vestuari per al personal del cos de la policia local

Número de l'expedient: 000069/2014-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 12 de febrer de 2015

Data límit de presentació de les proposicions: 28 de febrer de 2015 fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 4 de març de 2015, a les 12 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 13 de març de 2015, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 26 de juny de 2015

Adjudicatari: ARMERIA RAUL S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació

Data de formalització: 20 de juliol de 2015

data de publicació en la web: 13 de febrer de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat