Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Lloguer del local Bar Restaurant anomenat "El Moli" i explotació en règim de concessió de la terrassa de la piscina (Ermita de la Verge de Gràcia)

Descripció de l'expedient: Lloguer del local Bar Restaurant anomenat "El Moli" i explotació en règim de concessió de la terrassa de la piscina (Ermita de la Verge de Gràcia)

Número de l'expedient: 000011/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 30 d'abril de 2015

Data límit de presentació de les proposicions: 1 de juny de 2015, a les 13 hores 

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 4 DE JUNY DE 2015, a las 12 hores

Data de l'acte públic de la Mesa de Contractació per a fer la proposta d'adjudicació: 19 d'agost de 2015 a les 12:30 hores

Data del nou acte públic de la Mesa de Contractació per a fer la proposta d'adjudicació: 20 d'agost de 2015 a les 11 hores

Data d'adjudicació: 15 de setembre de 2015

Adjudicatari: BAR CRUZ MOYA S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 17 de setembre de 2015

data de publicació en la web: 27 d'abril de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat