Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Obres compreses en el projecte "Rotonda entre l'Avinguda Grècia i el Camí Travessa"

Descripció de l'expedient: Obres compreses en el projecte "Rotonda entre l'Avinguda Grècia i el Camí Travessa"

Número de l'expedient: 000039/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 1 d'agost de 2015

Data límit de presentació de les proposicions: 14 d'agost de 2015, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 19 d'agost de 2015, a les 12 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 4 de setembre de 2015, a les 9 hores

Data d'adjudicació: 5 d'octubre de 2015

Adjudicatari: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels huit dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 8 d'octubre de 2015

data de publicació en la web: 29 de juliol de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat