Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de neteja de les noves instal.lacions esportives de Vila-real

Descripció de l'expedient: Serveis de neteja de les noves instal.lacions esportives de Vila-real.

Número de l'expedient: 000027/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP:  8 de setembre de 2015

Data de publicació en el BOE:  17 de setembre de 2015

Data de publicació en el DOUE: 15 d'agost de 2015

AQUELLS LICITADORS INTERESSATS A VISITAR LES INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE DEURAN PERSONAR-SE EL DIA 10-09-2015 A LES 11 HORES Al CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA SITUAT EN TRAVESSIA CAMÍ BETXI, S/N D'AQUESTA CIUTAT

Subrogació de personal:                          

                   Categoria: Netejadora (1)
                    Jornada: 19,5 h / s
                    Antiguitat: 01.09.15
                    Tipus contracte: eventual
                    Finalització: 31/12/15
Els serveis els presta a la piscina del Centre de Tecnificació

S'ADJUNTEN PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS

Data límit de presentació de les proposicions: 15 d'octubre de 2015 fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 23 d'octubre de 2015, a les 13 hores

Data d'obertura SOBRE 3:  19 de gener de 2016 a les 13 hores

Data d'adjudicació:  9 de febrer de 2016

Adjudicatari:  OSGA LEVANTE S.L.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 31 de març de 2016

data de publicació en la web: 17 d'agost de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat