Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Expedient de contractació d'execució de les obres de reparació del dipòsit del pou d'Amorós

Descripció de l'expedient: Obres del projecte "Reparació del dipòsit del Pou d'Amorós"

Número de l'expedient: 000043/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 27 d'agost de 2015

NOTA ACLARIDORA: A les pàgines 4 i 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la referència a la ISO 14002, cal entendre-la feta a la ISO 14001

Data límit de presentació de les proposicions: 23 de setembre de 2015, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 29 de setembre de 2015, a les 13:15 hores

Data d'obertura del SOBRE 3: 16 d'octubre de 2015, a les 12:30 hores

Data d'adjudicació: 2 de novembre de 2015

Adjudicatari: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.

Termini per a la formalització: no més tard de les quinze hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 9 de novembre de 2015

data de publicació en la web: 27 d'agost de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat