Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Expedient de contractació dels serveis de formació, seguiment i control de la contaminació atmosfèrica a Vila-real

Descripció de l'expedient: Expedient de contractació dels serveis de formació, seguiment i control de la contaminació atmosfèrica a Vila-real.

Número de l'expedient: 000041/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 10 de setembre de 2015

Data límit de presentació de les proposicions: 26 de setembre de 2015

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 29 de setembre de 2015, a les 13 hores

Data d'obertura SOBRE 3:16 d'octubre de 2015, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 16 de novembre de 2015

Adjudicatari: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLO

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 30 de novembre de 2015

data de publicació en la web: 11 de setembre de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat