Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Obres compreses en el projecte "Condicionament de l'entorn, consolidació estructural i adequació del Molí La Vila"

Descripció de l'expedient: Obres compreses en el projecte "Condicionament de l'entorn, consolidació estructural i adequació del Molí La Vila"

Número de l'expedient: 000047/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 15 d'octubre de 2015

VISITA A LES INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE : DIA 23-10-2015 A LES 11 HORES

Data límit de presentació de les proposicions: 28 d'octubre de 2015, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 2 de novembre de 2015, a les 13:15 h.

Data d'obertura SOBRE 3: 18 de desembre de 2015, a les 12 hores

Dació compte informe arquitecte municipal: 21 de gener de 2016, a les 13:15 hores

Data d'adjudicació:  7 d'abril de 2016

Adjudicatari: TALENT INGENIERIA, INSTALACIONES Y SERVICIOS SL

Termini per a la formalització: no més tard dels huit dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 11 de maig de 2016

ADVERTIMENT: El Programa de Desenvolupament dels Treballs és el que consta en el document del mateix nom i SUBSTITUEIX al que apareix en el projecte.

S'HA DETECTAT UN ERROR DE FET EN LA FÓRMULA CORRESPONENT A LA VALORACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA QUE CONSTA EN LA CLÀUSULA 11.I.1.- DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, SENT LA CORRECTA: Pi=15*Vx/Vi

data de publicació en la web: 8 d'octubre de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat