Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de gestió i direcció de l'Escola Municipal de Dansa

Descripció de l'expedient: Serveis de gestió i direcció de l'Escola Municipal de Dansa

Número de l'expedient: 000050/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 24 d'octubre de 2015

Data límit de presentació de les proposicions: 9 de novembre de 2015, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 16 de novembre de 2015, a les 9 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 27 de novembre de 2015, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 21 de desembre de 2015

Adjudicatari: MARIA JOSÉ CASES GUERRERO

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 4 de gener de 2016

data de publicació en la web: 26 d'octubre de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat