Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de poda en arbrat, tanques i arbustos d'alineació

Descripció de l'expedient: Serveis de poda en arbrat, tanques i arbustos d'alineació

Número de l'expedient: 000055/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 22 de desembre de 2015

Data límit de presentació de les proposicions: 7 de gener de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 13 de gener de 2016, a les 12 hores

Data d'obertura del SOBRE 3: 21 de gener de 2016, a les 13 hores

Data d'adjudicació: 5 de febrer de 2016

Adjudicatari: MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 11 de febrer de 2016

data de publicació en la web: 22 de desembre de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat