Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei tècnic de coordinació escènica, programació i gestió de l'agenda de l'auditori municipal "Músic Rafael Beltrán Moner"

Descripció de l'expedient: Servei tècnic de coordinació escènica, programació i gestió de l'agenda de l'auditori municipal "Músic Rafael Beltrán Moner"

Número de l'expedient: 000066/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 26 de gener de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 11 de febrer de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 16 de febrer de 2016, a les 12 hores, a la sala de plens

Data d'obertura SOBRE 3: 23 de febrer de 2016, a les 14 hores

Data d'adjudicació: 5 d'abril de 2016

Adjudicatari: VISITANTS ESCÈNICA S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 2 de maig de 2016

data de publicació en la web: 18 de gener de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat