Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei d'ajuda a domicili

Descripció de l'expedient: Servei d'ajuda a domicili

Número de l'expedient: 000061/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 26 de gener de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 11 de febrer de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 16 de febrer de 2016, a les 12:15 hores, a la sala de plens.

NOTA ACLARATÒRIA: S'ha detectat un error material en la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel que fa al nombre d'hores de serveis a contractar. El nombre de 700 hores ordinàries i 10 extraordinàries que consten com anuals en l'esmentada clàusula, s'han d'entendre HORES MENSUALS, tal com s'estableix en l'apartat 11 de la Memòria Tècnica.

Data d'obertura SOBRE 3: 2 de març de 2016, a las 11:30 hores

Data d'adjudicació: 2 de maig de 2016

Adjudicatari: OPTIMA FACILITY SERVICES S.L. y A0 MAYORES SERVICIOS SOCIALES S.L. en U.T.E.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 6 de juny de 2016

data de publicació en la web: 18 de gener de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat