Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei de mediació intercultural, interpretació i integració

Descripció de l'expedient: Servei de mediació intercultural, interpretació i integració

Número de l'expedient: 000052/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 2 de febrer de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 18 de febrer de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 23 de febrer de 2016, a les 13:30 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 2 de març de 2016, a les 11 hores

Data d'adjudicació: 30 de març de 2016

Adjudicatari: TOT SOCIAL COOP. V.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 5 d'abril de 2016

data de publicació en la web: 26 de gener de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat