Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei de telefonia mòbil, telefonia fixa, accés a internet i comunicacions unificades

Descripció de l'expedient: Servei de telefonia mòbil, telefonia fixa, accés a internet i comunicacions unificades

Número de l'expedient: 000005/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació DOUE: 12 de març de 2016

Data de publicació BOE: 14 d'abril de 2016

Data de publicació BOP: 17 de març de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 3 de maig de 2016, fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 6 de maig de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 19 de juliol de 2016

Adjudicatari: TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA SAU i TELEFONICA DE ESPAÑA SAU en UTE

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 19 de setembre de 2016

data de publicació en la web: 11 de març de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat