Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis organització Aplec d'Estiu 2016

Descripció de l'expedient: Serveis organització Aplec d'Estiu 2016

Número de l'expedient: 000012/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 7 de maig de 2016

NOTA ACLARIDORA: L'HORARI OBLIGATORI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI ÉS DE 8:00 A 15:00 HORES

Data límit de presentació de les proposicions: 23 de maig de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 25 de maig de 2016, a les 12 hores

Data d'obertura del sobre 3: día 3 de juny de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 13 de juny de 2016

Adjudicatari: OFERTAS COSTA AZAHAR S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 16 de juny de 2016

data de publicació en la web: 9 de maig de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat