Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei de transport adaptat municipal

Descripció de l'expedient: Servei de transport adaptat municipal

Número de l'expedient: 000013/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 7 de maig de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 23 de maig de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 25 de maig de 2016, a les 12:15 hores

Data d'obertura del SOBRE 3: 16 de juny de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 26 de juliol de 2016

Adjudicatari: SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE CASTELLÓN S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 22 d'agost de 2016

data de publicació en la web: 9 de maig de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat