Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Projecte d'implantació de l'expedient electrònic - Fase I

Descripció de l'expedient: Projecte d'implantació de l'expedient electrònic - Fase I

Número de l'expedient: 000018/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 16 de juny de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 2 de juliol de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 6 de juliol de 2016, a les 11 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 8 de juliol de 2016, a les 12:45 hores

Data d'adjudicació: 1 d'agost de 2016

Adjudicatari: T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 16 d'agost de 2016

data de publicació en la web: 16 de juny de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat