Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Treballs (materials i mà d'obra) necessaris per a la neteja del edifici de la policia local de Vila-real

Descripció de l'expedient: Treballs (materials i mà d'obra) necessaris per a la neteja del edifici de la policia local de Vila-real

Número de l'expedient: 000017/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 28 de juny de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 14 de juliol de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 9 de setembre de 2016, a les 11 hores

Data d'obertura del SOBRE 3: 4 d'octubre de 2016, a les 12 hores

AQUELLS LICITADORS INTERESSATS A VISITAR LES INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE HAURAN DE PERSONAR-SE EL DIA 07-07-2016 A LES 12 HORES EN LES DITES DEPENDÈNCIES SÍTES EN C/ JOSEP RAMÓN BATALLA, 62 D'ESTA CIUTAT

Subrogació de personal: 
                       Categoria: Netejador/a
                       Jornada: 35,00 h/s
                       Antiguitat: 15/04/2015
                       Tipus contracte: 501

Data d'adjudicació: 30 de desembre de 2016

Adjudicatari: FERROVIAL SERVICIOS S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 26 de gener de 2017

data de publicació en la web: 28 de juny de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat