Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament d'energia elèctrica i gas natural en tots els edificis, immobles i instal·lacions municipals

Descripció de l'expedient: Subministrament d'energia elèctrica i gas natural en tots els edificis, immobles i instal·lacions municipals

Número de l'expedient: 000007/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació al DOUE: 2 de juliol de 2016

Data de publicació BOP: 21 de juliol de 2016

Data de publicació en el BOE: 2 d'agost de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 25 d'agost de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 1 de setembre de 2016, a les 12 hores

Reunió per donar a conèixer l'informe tècnic del Sobre 2: 9 de setembre de 2016, a les 11:30 hores

Data d'adjudicació: 4 de novembre de 2016

Adjudicatari:

LOT I Subministrament d'energia elèctrica: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA

LOT II Subministrament de gas: UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 1 de desembre de 2016

data de publicació en la web: 5 de juliol de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat