Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis d'assistència i direcció tècnica en matèria d'arquitectura tècnica i/o enginyeria d'edificació de suport a l'Oficina Tècnica

Descripció de l'expedient: Serveis d'assistència i direcció tècnica en matèria d'arquitectura tècnica i/o enginyeria d'edificació de suport a l'Oficina Tècnica

Número de l'expedient: 000001/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 9 d'agost de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 25 d'agost de 2016 a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 1 de setembre de 2016, a les 12:15 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 30 de setembre de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 26 d'octubre de 2016

Adjudicatari: LUCIANO SANTOS PRUÑONOSA

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 2 de novembre de 2016

data de publicació en la web: 5 d'agost de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat