Skip to main content

Servei d'intervenció socioeducativa amb famílies en risc i vulnerabilitat social que presenten resistències i dificultats per al canvi personal i familiar

Descripció de l'expedient: Servei d'intervenció socioeducativa amb famílies en risc i vulnerabilitat social que presenten resistències i dificultats per al canvi personal i familiar

Número de l'expedient: 000021/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 15 de setembre de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 1 d'octubre de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 4 d'octubre de 2016, a les 12:15 hores

Data d'obertura del sobre 3: 17 d'octubre de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 9 de febrer de 2017

Adjudicatari: S.P.A.M. SERVEI PSICOPEDAGÒGIC D'ATENCIÓ AL MENOR

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 27 de febrer de 2017

data de publicació en la web: 15 de setembre de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat