Skip to main content

Serveis postals, telegràfics i notificacions

Descripció de l'expedient: Serveis postals, telegràfics i notificacions

Número de l'expedient: 000019/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació DOUE: 17 de setembre de 2016

Data de publicació BOE: 18 d'octubre de 2016

Data de publicació BOP: 27 de setembre de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 8 de novembre de 2016, fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 15 de novembre de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 13 de juliol de 2017

Adjudicatari: SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 8 d'agost de 2017

data de publicació en la web: 19 de setembre de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat