Skip to main content

Servei de poda en arbrat, tanques i arbustos d'alineació (Expte 000024/2016-CNT)

Descripció de l'expedient: Servei de poda en arbrat, tanques i arbustos d'alineació.

Número de l'expedient: 000024/2016-CNT.

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació BOP: 15 d'octubre de 2016.

Data límit de presentació de les proposicions: 31 d'octubre de 2016, a les 13 hores.

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 4 de novembre de 2016, a les 12 hores

Data d'obertura SOBRES 3: 18 de novembre de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 29 de novembre de 2016

Adjudicatari: MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 2 de desembre de 2016

data de publicació en la web: 17 d'octubre de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat