Skip to main content

Serveis de manteniment d'extintors Exp 000025/2016-CNT

Descripció de l'expedient: Manteniment i control de funcionament a què s'han de sotmetre tots els aparells extintors portàtils i altres instal·lacions i mitjans existents per combatre qualsevol conat d'incendi en immobles i instal·lacions de la ciutat

Número de l'expedient: 000025/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 25 d'octubre de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 10 de novembre de 2016, fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 15 de novembre de 2016, a les 12:30 hores

Data d'obertura SOBRES 3: 16 de desembre de 2016, a les 12:15 hores

Data d'adjudicació: 24 de març de 2017

Adjudicatari: GRUPO CANO LOPERA SLU

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 3 d'abril de 2017

data de publicació en la web: 27 d'octubre de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat