Skip to main content

Jornades d'assistència tècnica de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament (II)

Descripció de l'expedient: Jornades d'assistència tècnica de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament.

Número de l'expedient: 000023/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 4 d'octubre de 2016

Adjudicatari: T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 27 d'octubre de 2016

data de publicació en la web: 2 de novembre de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat