Skip to main content

Manteniment i suport de llicències de programari del sistema informàtic

Descripció de l'expedient: Manteniment i suport de llicències de programari del sistema informàtic

Número de l'expedient: 000026/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 15 de novembre de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 1 de desembre de 2016, fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: s'anunciarà

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

data de publicació en la web: 15 de novembre de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat