Skip to main content

Subministrament de vehicle per a la Policia Local en la modalitat de lloguer amb opció de compra (27/2016-CNT)

Descripció de l'expedient: Subministrament de vehicle per a la Policia Local en la modalitat de lloguer amb opció de compra

Número de l'expedient: 000027/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 6 de desembre de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 22 de desembre de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 28 de desembre de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 11 d'abril de 2017

Adjudicatari: TRANSTEL S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 25 d'abril de 2017

data de publicació en la web: 7 de desembre de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat