Skip to main content

Serveis de control de la legionel·losis en els equips i instal·lacions dels edificis, immobles i instal·lacions municipals (Expte 000028/2016-CNT)

Descripció de l'expedient: Serveis de control de la legionel·losis en els equips i instal·lacions dels edificis, immobles i instal·lacions municipals

Número de l'expedient: 000028/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació DOUE: 18 de gener de 2017

Data de publicació BOE: 13 de febrer de 2017

Data de publicació BOP: 31 de gener de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 8 de març de 2017, fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 15 de març de 2017, a les 12 hores

Data d'obertura del SOBRE 2: 24 de març de 2017, a les 13 hores

Data d'oertura del SOBRE 3: 4 de maig de 2017, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 15 de setembre de 2017

Adjudicatari: WINTON IBERICA S.A.

Per Resolució 3.790/2017 s'ha acordat SUSPENDRE la tramitació de l'expedient amb efectes a partir del dia 29 de setembre de 2017 com a conseqüència del recurs administratiu especial presentat per la mercantil SERVIECOLOGÍA I TRACTAMENT D'AIGÜES, S.L. fins al moment en què es resolgui i notifiqui el recurs per part del TACRC.

Per Resolució núm. 1011/2017 d'1 de desembre de 2017 del TACRC s'aixeca la suspensió automàtica del procediment.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 22 de desembre de 2017

data de publicació en la web: 18 de gener de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat