Skip to main content

Serveis d'assistència tècnica per a la elaboració dels treballs necessaris en matèria de urbanisme per a la redacció del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució U-E-3.2

Descripció de l'expedient: Serveis d'assistència tècnica per a la elaboració dels treballs necessaris en matèria de urbanisme per a la redacció del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució U-E-3.2

Número de l'expedient: 2017/00001507R

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 11 de març de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 27 de març de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 31 de març de 2017, a les 12 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 12 de maig de 2017, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 20 de juliol de 2017

Adjudicatari: CAR ENGINYERIA CIVIL S.L.P.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 17 d'agost de 2017

data de publicació en la web: 13 de març de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat