Skip to main content

Treballs de manteniment de la Base de Dades del Cadastre (Exp 2017/00001624A)

Descripció de l'expedient: Treballs de manteniment de la Base de Dades del Cadastre

Número de l'expedient: 2017/00001624A

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 16 de març de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 3 d'abril de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 7 d'abril de 2017, a les 9 hores

Data d'obertura del SOBRE 3: 28 d'abril de 2017, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 22 de juny de 2017

Adjudicatari: PROYECTOS SIG INTEGRADOS S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 5 de juliol de 2017

data de publicació en la web: 16 de març de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat