Skip to main content

Serveis de help-desk de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament (2017/1791D)

Descripció de l'expedient: Serveis de help-desk de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament

Número de l'expedient: 2017/00001791D

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 30 de març de 2017

Adjudicatari: T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 31 de març de 2017

data de publicació en la web: 3 d'abril de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat