Skip to main content

Serveis de recollida, manteniment, sistema d'adopció, posada a disposició i eliminació d'animals de companyia (2017/1622R)

Descripció de l'expedient: Serveis de recollida, manteniment, sistema d'adopció, posada a disposició i eliminació d'animals de companyia

Número de l'expedient: 2017/00001622R

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'enviament al DOUE: 29 de març de 2017

Data de publicació BOP: 6 d'abril de 2017

Data de publicació en el BOE: 3 de maig de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 23 de maig de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 30 de maig de 2017, a les 12 hores

SE SUSPÈN CAUTELARMENT L'ACTE D'OBERTURA DE PROPOSICIONS PER LA INTERPOSICIÓ D'UN RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ CONTRA ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

OBERTURA DE PROPOSICIONS: 27 de juny de 2017, a les 12 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 7 d'agost de 2017, a les 12:45 hores

Data d'adjudicació: 3 d'octubre de 2017

Adjudicatari: CAN-KABUL S.L.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 31 d'octubre de 2017

data de publicació en la web: 3 d'abril de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat