Skip to main content

Serveis de suport tècnic i actualització de 205 llicències CITRIX XENAPP i de 3 llicències CITRIX XENDESKTOP ENT EDITION (Exp 2017/00003800V)

Descripció de l'expedient: Serveis de suport tècnic i actualització de 205 llicències CITRIX XENAPP i de 3 llicències CITRIX XENDESKTOP ENT EDITION

Número de l'expedient: 2017/00003800V

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 13 d'abril de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 2 de maig de 2017, fins les 13 hores 

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 9 de maig de 2017, a les 12:10 hores

Data d'adjudicació: 19 de juliol de 2017

Adjudicatari: NUNSYS S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 28 de juliol de 2017

data de publicació en la web: 12 d'abril de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat